Franz Kline Amerikalı Soyut Ekspresyonist Ressam.

(1910 - 1962)

1